Regulamin sprzedaży internetowej

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

§ 1. Definicje Regulaminu 
Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:
 1. Regulamin - niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze sprzedażą
 2. Serwis - prowadzenie przez Administratora sprzedaży Katalogów oraz Biletów w postaci transakcji on-line zorganizowanej na stronie internetowej znajdującej się pod domeną http://laznia.pl
 3. CSW Łaźnia - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku 80-767 Gdańsk, ul. Jaskółcza 1, NIP: 583-25-52-296, REGON: 191571237, tel.: 0 58 305 40 50, fax: 0 58 305 26 80.
 4. Katalogi - pozycje książkowe, których wydawcą jest CSW Łaźnia, opisane szczegółowo na stronach Serwisu.
 5. Bilet - znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia lub rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Bilet zakupiony poprzez Serwis jest przekazywany za pomocą wiadomości poczty elektorocznej w pliku o rozszerzeniu PDF.
 6. Klient - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Operatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.
 7. Umowa - umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest sprzedaż Katalogów.
 8. Zamówienie - zgłoszenie chęci kupna Katalogu albo Biletu na warunkach określonych niniejszym regulaminem oraz ofertą zamieszczoną na stronie Serwisu poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
§ 2. Przepisy ogólne
 1. Regulamin określa warunki i zasady rezerwacji i sprzedaży Biletów oraz sprzedaży Katalogów przez CSW Łaźnia za pośrednictwem Serwisu.
 2. Sprzedaż i rezerwacja odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy CSW Łaźnia a Klientem.
 3. Każda osoba składająca Zamówienie lub dokonująca rezerwacji w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.
 4. Poprzez złożenie zamówienie lub rezerwacji w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript. CSW Łaźnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.
 6. CSW Łaźnia dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.
 7. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.
§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży Katalogów i Biletów
 1. Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 12 następnego dnia roboczego.
 3. Po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie operatora płatności payu.pl, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
 4. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
 5. CSW Łaźnia zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz odmowy jego realizacji bez podania przyczyny, w szczególności w razie wątpliwości, co do rzetelności zamówienia.
 6. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy.
 7. Wysyłka Katalogu następuje po otrzymaniu przez CSW Łaźnia ceny katalogu wraz kosztami przesyłki , której zapłaty Klient dokonuje po przekierowaniu na stronę wyboru sposobu płatności.
 8. Po zaksięgowaniu wpłaty ceny Katalogu wraz ze wskazanymi kosztami przesyłki na rachunku bankowym CSW Łaźnia wysyła katalog w terminie 7 dni roboczych z zastrzeżeniem §3 ust. 2
 9. Każda transakcja dokonana za pośrednictwem Serwisu jest potwierdzana fakturą VAT. Klient korzystający z serwisu wyraża zgodę na dostarczenie faktury VAT w formie elektronicznej, za pomocą formularza zamówienia zaznaczając odpowiednie okienko zażąda dostarczenia faktury w formie papierowej.
 
§ 4. Zmiany w Regulaminie
 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.
§ 5. Zwrot
 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres CSW Łaźnia zgłaszającej dokonania zwrotu.
 3. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, CSW Łaźnia zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 
§ 6. Pobieranie Danych
 1. CSW Łaźnia zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy.
 2. CSW Łaźnia umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw operatora, wynikających z rozwiązanej umowy.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i prawidłowe dostarczenie Katalogu lub Biletu.
 4. CSW Łaźnia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 5. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez CSW Łaźnia zamówienia.
§ 7. Ceny
 1. Wszystkie, aktualne ceny w ramach Serwisu.
 2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
§ 8. Reklamacje
 1. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje Klientom, który są konsumentami.
 2. Reklamację Klient może złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej CSW Łaźnia promocja@laznia.pl
 3. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „REKLAMACJA” oraz w treści wiadomości zwięzłe oznaczenie przedmiotu reklamacji.
 4. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:
  1. jakości wydruku Katalogu,
  2. dostawy Biletu,
  3. innych czynności CSW Łaźnia, związanych z Ofertą niniejszego Serwis.
 5. CSW Łaźnia jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia danych niezbędnych dla jej rozpatrzenia CSW Łaźnia niezwłocznie wzywa za pomocą poczty elektronicznej Klienta do jej uzupełnienia, a czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio.
 7. Uprawnienia Klienta z tytułu reklamacji sprzedaży wygasają po roku od dnia sprzedaży, nie mniej Klient, będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne Katalogów lub Biletów, jeżeli nie zawiadomi CSW Łaźnia o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska